Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının, terekelerinin yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Miras hukuku ülkemizde Türk Medeni Kanununda düzenlenmektedir. Miras bırakandan kalan malların tereke yahut mameleklerin devrine ilişkin veraset işlemleri de hukuk mahkemelerinde yapıldığı kadar, noterliklerde oluşturulan nüfus kayıt sistemleri üzerinden de belgelen dirilmektedir. Kimi zaman miras bırakan vasiyetname hazırlayarak mal varlığı için ölümünden sonra tasarrufta bulunmayı amaçlamaktadır. Vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra geçerli olmak üzere, bir veya birden fazla kişiye belirli bir mal bırakması işlemidir. Vasiyet, ölüme bağlı bir tasarruftur. Vasiyet sözlü veya yazılı olabilmektedir ve yazılı vasiyette bulunma sonucunda ortaya çıkan belgeye de vasiyetname denmektedir.

Ancak vasiyetnamede yazılanların açık ve anlaşılır olmaması halinde çeşitli yorum kurallarına göre yorumlanması ve miras bırakanın vasiyetnameyi yazarken amaçladığı iradenin ortaya çıkarılması sonucu doğmaktadır.

  • • Mirasçılık belgesinin alınması,
  • • Mirasçılık belgesinin iptali davaları,
  • • Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar,
  • • Mirasta defter tutulması,
  • • Terekede ihtiyati tedbirler,
  • • Tenkis ve mirasta iade davaları,
  • • Vesayet ve kayyım davaları,
  • • Vasiyetnamenin iptali davaları,
  • • Veraset ilamı çıkartılmasıfMirasçılık Belgesi),
  • • Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.

İnsan, her canlı varlık gibi doğar, yaşar ve ölür. İnsanın doğumunun birey, aile, toplum ve devlet açısından birçok hukuki sonucu olduğu gibi ölümünün de birtakım hukuki sonuçları mevcuttur. Miras hukuku, sağlar arası ve ölüme bağlı tasarrufların düzenlendiği hukuk alanıdır. Hukuki işlemlerin çoğunluğu Sağlar arası hukuki ilişkileri düzenlese de, ölümün hukuki bir fiil olarak sonuçlar doğurması miras hukukunun özel olarak düzenlenmesini kaçınılmaz kılmıştır.

Kişinin ölümü ile, malvarlığının tamamı (alacakları ve borçları da dâhil olmak üzere) bir kül halinde yasal mirasçılarına geçer. Miras üzerinde kimlerin hakları olduğunu yani, kimlerin mirasçı olduğunu göstermek üzere mahkemeden "veraset ilamı" (mirasçılık belgesi) alınır. Mirasçılık belgesinde mirasçıların tereke üzerindeki pay oranları da yazmaktadır. Mirasçılık belgesi aksi ispat edilene kadar geçerlidir. Bir kişinin mirasçıları yasadan kaynaklanan mirasçıları ve kendisinin atadığı kimseler olabilir. Yasadan kaynaklanan mirasçılar, yani yasal mirasçıları zümre sistemiyle tespit edilmektedir.

(+90) 242 511 11 56 ALANYA / ANTALYA